Publikační činnost

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava)

Autoři: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. James Huňak, doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2469-6
Rozsah: 83 stran
Zaměření: Skripta Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava) byla sepsána především jako doplnění a aktualizace, resp. jako částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury k předmětům, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Jde především o literaturu pro předměty vyučované v rámci vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací. Jako doporučená literatura však předkládaná skripta slouží i pro další kurzy, jejichž výuky zajišťuje katedra logistiky FPH VŠE v Praze.

Publikace je dostupná, a zdarma ke stažení, v elektronické podobě zde.

City logistika

Autoři: Ing. Michal Mervart, Ph.D., Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2021
ISBN: 978-80-7676-213-8
Rozsah: 116 stran
Zaměření: Publikace se zabývá komplexním pojetím city logistiky, jak v klasickém smyslu nákladní dopravy ve městech, tak v rozšíření na segment osobní dopravy. Je v ní věnována pozornost motivaci k využívání city logistiky a dále se zabývá klíčovými postupy a metodami používanými v obou segmentech včetně vzájemných vazeb. Součástí je také vazba city logistiky na problematiku alternativních pohonů a enviromentální aspekt obecně.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky

Autoři: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D., Ing. Petr Jirsák, Ph.D., Ing. Marek Vinš, Ph.D.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2431-3
Rozsah: 111 stran
Zaměření: Publikace Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky byla sepsána jako doplnění, aktualizace nebo částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury předmětů jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Jedná se především o předměty vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací (ELA). Tematický se publikace zaměřuje na problémové okruhy železniční nákladní přepravy, infrastrukturální a supra strukturální předpoklady poskytování přepravních služeb, udržitelnost v dopravě, alternativní pohony nákladních automobile a specifikaci logistických objektů s ohledem na jejich úlohu v současné logistice.

Publikace je dostupná, a zdarma ke stažení, v elektronické formě zde.

Železniční atraktivity v cestovním ruchu

Autor: Ing. Michal Mervart, Ph.D.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2417-7
Rozsah: 104 stran
Zaměření: Publikace se zabývá významnými železničními atraktivitami cestovního ruchu v České republice, sousedních zemích a dalších zemích Evropy významných z pohledu atraktivit železniční dopravy. Atraktivity jsou členěny dle klíčových parametrů či segmentů železniční dopravy, které jsou představeny v úvodní části. Každá vybraná atraktivita je popsána z pohledu geografické polohy, dostupnosti, prvku atraktivnosti, současného provozu i historie, která má na současnost i atraktivnost často významný vliv.

Publikace je dostupná v elektronické formě zde.

Úmluva CMR (č. 11/1975 Sb.) – Praktický komentář

Autoři: Václav Roubal, Radek Novák
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2020
ISBN: 978-80-7598-888-1
Rozsah: 176 stran
Zaměření: Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. s.). Ustanovení Úmluvy jsou pro smluvní strany mezinárodní přepravní smlouvy v silniční nákladní přepravě závazná (kogentní), jejich výklad však může v praxi přinášet potíže. Komentář, který přináší tato kniha, identifikuje nejčastější sporné situace vznikající v praxi mezi odesílatelem, dopravcem a příjemcem, nabízí jejich konkrétní řešení, ale přitom také nabádá zúčastněné strany, aby dbaly své obecné preventivní povinnosti, a tak předem bránily vzniku škody. Díky hutnému, ale srozumitelnému výkladu knihu ocení nejen právní odborníci, ale především zaměstnanci dopravních, logistických, zasílatelských a také exportních či importních firem, kteří denně s ustanoveními Úmluvy CMR přicházejí v praxi do styku.

Mezinárodní přepravní doklady

Autoři: Bohumil Poláček, Radek Novák
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2020
ISBN: 978-80-7598-639-9
Rozsah: 124 stran
Zaměření: Publikace Mezinárodní přepravní doklady (vydaná počátkem tohoto roku u nakladatelství Wolters Kluwer) systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů). V této knize je pojednáno pouze o přepravních listinách. O doprovodných dokladech (např. celních dokladech, dokladech o pojištění, doprovodných dopravních dokladech, zasílatelských dokladech apod.) zde pojednáno není. Výjimku tvoří pouze zmínka o tzv. House konosamentu a o Neutrálním leteckém nákladním listu – oba doklady mají v praxi zásadní význam (blíže dále v textu). Publikace se věnuje nejen samotným mezinárodním přepravním dokumentům, ale v příslušném kontextu pojednává také o souvisejících pasážích mezinárodních úmluv, unijních předpisech, eventuálně i o vnitrostátní legislativě, které zachycující jednotlivé přepravní listiny. V jednotlivých částech publikace jsou uváděny nejen konkrétní odvolávky na právní rámec, ve kterém se konkrétní pojednání o jednotlivých mezinárodních přepravních dokladech vyskytuje, ale jsou zde uváděny i komentáře na konkrétní používání jednotlivých listin v praxi. Tato kniha obsahuje detailní popis nejvýznamnějších mezinárodních přepravních dokladů, a to jak nákladních listů, tak i náložných listů (konosamentů). V přílohách jsou pak uvedeny příklady v praxi používaných mezinárodních přepravních dokladů. V některých případech jsou zde uvedeny i příklady těchto dokladů, které jsou konkrétně vyplněné.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.

Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci
a řízení

Autor: Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2019
ISBN: 978-80-7598-415-9
Rozsah: 136 stran
Zaměření: V nakladatelství Wolters Kluwer ČR právě vyšla publikace Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení. Její autor, Petr Kolář z katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, v ní vychází z řady výzkumných poznatků pro oblast logistiky, dopravy a managementu, tak i ze zkušenosti v podnikové praxi v rámci segmentu nadnárodních korporací i malého a středního podnikání.  Obsah a výstupy jednotlivých kapitol lze ze strany čtenářů (studenti a manažeři z podnikové praxe) využít pro praktické pochopení řady souvislostí a jevů na trhu intermodální přepravy. S ohledem na fungování trhu intermodální přepravy autor zdůrazňuje úhel pohledu dopravců a zasílatelů.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Radek Novák a kol.
Nakladatelství: C.H. Beck
Datum vydání: 2018
ISBN: 978-80-7400-041-6
Rozsah: 392 stran
Zaměření: Odborná publikace svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Publikace je zaměřena především na všestranné potřeby praxe. K té se dnes váže i zvládnutí nemalého penza nejrůznějších odborných, ale i teoretických znalostí, které čtenář v publikaci nalezne. Řada problémových okruhů se týká nejen mezinárodní silniční přepravy (dopravy) nákladní, ale i přepravy vnitrostátní a v některých případech i přepravy osobní. Velká pozornost je věnována například infrastrukturním a suprastrukturním předpokladům, intermodální přepravě, odpovědnosti dopravce, ale také právní úpravě podnikání v dopravě, dohodám o mezinárodní silniční dopravě a přepravě či práci řidičů v nákladní dopravě. Součástí textu jsou také přílohy, které obsahují například Eurolicenci pro mezinárodní silniční nákladní přepravu, Mnohostranné měsíční a roční povolení CEMT, Karnet TIR či Incoterms 2010. 

Osobní doprava

Autor: doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Veronika Červinská, DiS., Ing. Michal Mervart, Ph.D.,
Ing. James Huňak, Ing. Lukáš Svoboda
Nakladatelství: C.H.Beck, s.r.o.
ISBN: 978-80-7400-681-4
Počet stran: 240
Formát: A5
Vydáno: 2017
Zaměření: Publikace je určena jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků, užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších odborných škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy, ale také těm absolventům škol, jejichž dřívější studium tyto otázky neobsahovalo buď vůbec, anebo v podobě dnes již neaktuální. Kniha svým zaměřením zrcadlově doplňuje knihu „Nákladní doprava a zasílatelství“.

Nový pohled na kulturu. Logistika kultury

Autor: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: Academia
Datum vydání: 2017
ISBN: 978-80-200-2730-6
Rozsah: 448 stran
Zaměření: Kniha předává nové poznatky o možnostech ovlivňování participace obyvatel na kulturních aktivitách podnikatelům v kultuře, managementům kulturních institucí, politikům a odborným pracovníkům státní, krajské a městské správy, kteří se zabývají rozvojem kultury. Z pozic několika vědních disciplín analyzuje vývoj vnějšího formativního rámce a předpokladů participace na kulturních aktivitách, zabývá se disponibilitou, atraktivitou a dostupností kulturních cílů, upozorňuje na dosud málo využívané aplikační možnosti logistiky, analyzuje vztahy návštěvnosti kulturních cílů a lidnatosti, životní úrovně a cestovního ruchu v krajích České republiky.

Strategie a zdroje SCM

Autor: Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.; Ing. Petr Jirsák, Ph.D.; Ing. Martin Staněk
Nakladatelství: C. H. Beck
Datum vydání: 2016
ISBN: 978-80-7400-639-5
Rozsah: 272 stran
Zaměření: Publikace se zaměřuje na současné strategie SCM a na vybrané zdroje užívané k jejich naplnění. Pozornost je věnována roli SCM a jednotlivým strategiím jako významný nástroj konkurenční výhody v kontextu tržních změn. Pozornost je dále věnována logistickým službám v návaznosti na SCM strategie. Oblast strategie je doplněna o vybrané zdroje a technickou základnu – infrastrukturu SCM, dopravní prostředky, manipulační a přepravní jednotky (potažmo přepravní prostředky využívané v systémech intermodální přepravy). Poslední kapitolu pak tvoří problematika softwarové podpory v silniční nákladní dopravě, jakožto důležitého subsystému dopravy i SCM jako celku, která je zpracována na základě případové studie podniku RAALTRANS.

Námořní nákladní přeprava

Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Nakladatelství: C.H.Beck, s.r.o.
Datum vydání: 2015
ISBN: 978-80-7400-601-2
Rozsah: 296 stran
Zaměření: Hlavním tématem odborné publikace je komplexní řešení všech relevantních problémových okruhů týkajících se námořní nákladní přepravy. Publikace se zaměřuje na problematiku procesů fungujících při poskytování přepravních služeb na námořně-přepravním trhu. Snaží se nejen o charakteristiku principů, na nichž námořní nákladní přeprava funguje, ale také o poznání a využití faktorů, jež určují změny trhu, na kterém se realizují konkrétní přepravní služby námořního trhu.

Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství

MKDZ2Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. a kol.
Nakladatelství: C.H.Beck, s.r.o.
Datum vydání: 2014
ISBN: 978-80-7400-514-5
Rozsah: 320 stran
Zaměření: Publikace obsahuje nejnovější odborné a vědecké poznatky týkající se jednoho z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží postihnout relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezinárodní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy) a související problematiky zasílatelství. Obsahově je monografie zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale podrobně řeší také právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku právního a zejména pak smluvního zabezpečení mezinárodní kamionové dopravy.

Logistika pro ekonomy vstupní logistika

Autor: Ing. Petr Jirsák, Ph.D., Ing. Michal Mervart, Ph.D., Ing. Marek Vinš, Ph.D.
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2012
ISBN: 978-80-7357-958-6
Rozsah:264 stran
Zaměření: Kniha je zaměřena na proces zajištění optimálního množství materiálu v logistickém řetězci a je v ní uvedena do vztahu strategická, procesní, technologická a metodická stránka spojená se zajišťováním materiálu. V publikaci jsou tímto způsobem komplexně rozpracovány především oblasti předpovídání a plánování poptávky, nákup, plánování a řízení materiálu a rovněž role outsourcingu a konceptu štíhlé logistiky. Kniha je určena pro čtenáře ať už z podnikové praxe, nebo z akademické sféry, kteří se chtějí detailně seznámit se způsoby, jak dosáhnout požadované disponibility materiálu v podniku a jeho logistickém řetězci ve všech relevantních souvislostech.

PZLSPřepravní, zasílatelské a logistické služby

Autor:doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., prof. Ing. Petr Pernica, CSc., Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, MBA
Nakladatelství:
Wolters Kluwer
Datum vydání: 
2011ISBN:978-80-7357-735-3
Formát:
A5 Rozsah: 408 stran
Zaměření: 
Ústředním předmětem této knihy jsou přepravní, zasílatelské a logistické služby, a to od jejich teoretického vymezení až po jejich charakteristiku a aplikovaný rozbor souvisejících problémových okruhů v jejich jednotlivých segmentech. Publikace definuje podnikatelské subjekty – dopravce, operátory, zasílatele a poskytovatele logistických služeb na úrovních 3PL a 4PL, působící na trhu těchto služeb, specializované poskytovatele v segmentu kurýrních, expresních a balíkových služeb. Ukazuje, jak je pro praktické řízení procesů poskytování těchto služeb nezbytné nejen pochopení samotných principů, na nichž tyto služby fungují, ale rovněž poznání a aktivní využití ovlivňujících faktorů.

Arts Logistics

Autor: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2008
ISBN: 978-80-245-1412-3
Formát: Rozsah: 425 stran
Zaměření: Unikátní odborná monografie uvádějící do netradičních aplikačních možností logistiky ve sféře kultury. Vysvětluje výchozí pojetí logistiky, jež je k těmto aplikacím vhodné, zabývá se aktuálním vnějším formativním rámcem logistiky, shrnuje a zobecňuje poznatky z vývoje logistiky v tradičních aplikačních oblastech. Na základě systémového pojetí dává návod k řešení logistických problémů organizací působících ve sféře kultury.

Obsah (ve formátu pdf – 114 KB)

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Autor: Ing. Josef Zurynek, doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Michal Mervart, Ph.D.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 978-80-7357-335-5
Počet stran: 280
Formát: A5
Vydáno: 2008
Zaměření: Publikace určená ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na dopravní procesy, které jsou nezbytnou součástí průmyslu cestovního ruchu. Obsahuje přehledný výklad teorie dopravního sektoru i praktické informace k jednotlivým druhům dopravy a jejich využití v cestovním ruchu, informace o vývoji jednotlivých odvětví, o infrastruktuře, používaných dopravních prostředcích, dopravních ceninách a systémech jejich prodeje.

Osobní přeprava

DOPAutor: doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 978-80-7357-266-2
Počet stran: 352
Formát: A5
Vydáno: 2007
Zaměření: Publikace je určena jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků, užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších odborných škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy, ale také těm absolventům škol, jejichž dřívější studium tyto otázky neobsahovalo buď vůbec, anebo v podobě dnes již neaktuální. Kniha svým zaměřením zrcadlově doplňuje knihu „Nákladní doprava a zasílatelství“.

Nákladní doprava a zasílatelství

Autoři: doc. Ing. Lubomír Zelený,  doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 80-7357-086-6
Počet stran: 432
Formát: A5
Vydáno: Praha / 2005
Zaměření: Publikace je určena všem zájemcům o nákladní dopravu a zasílatelství, především odborníkům a manažérům dopravních a zasílatelských podniků a podniků provozujících dopravu, ale také studentům vysokých škol s dopravním nebo ekonomických zaměřením, učitelům střednich škol.

Logistika pro 21.století (Supply Chain Management), 3 díly

136432Autor: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: Radix, s. r. o.
ISBN: 80-86031-59-4
Počet stran: 1718
Formát: B5
Vydáno: Praha / 2004
Zaměření: Publikace je určena studentům vysokých škol se zaměřením na logistiku, podnikový management a řídícím pracovníkům z podniku i centrální sféry. Vysvětluje pojem logistika, postavení ve 21. století, teoretické základy logistiky, podrobně popisuje praxi logistiky v závěru 20. století a začátku 21. století. Dává metodický návod k tvorbě a reengineeringu logistického systému. Zabývá se outsourcingem logistiky, eurologistikou a globální logistikou, city logistikou, vztahy logistiky a životního prostředí. Samostatná kapitola je věnována logistice v České republice.

Mezinárodní kamionová doprava plus

publ3Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 80-86395-53-7
Počet stran: 262
Formát: A5
Vydáno: Praha / 2003
Zaměření: Kniha seznamuje čtenáře s problémovými okruhy, vztahy, vazbami a normami týkajícími se mezinárodní kamionové dopravy. Obsahuje přehled o poplatcích a daních, přehled mezinárodních institucí, vysvětluje problematiku podnikání, objasňuje otázky zahraničních vstupních povolení.