Publikační činnost

Fleet management

Autor: Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2470-2
Rozsah: 117 stran
Zaměření: Publikace se zabývá klíčovými tématy fleet managementu. Poskytuje tak základní know-how těm, kteří se povolání fleet managera (resp. dispečera) věnují, nebo se mu plánují věnova. Publikace nepředpokládá žádnou předchozí znalost řešené problematiky, proto se hned ve své první části věnuje elementární terminologii a segmentaci oboru silniční nákladní dopravy. Následně jsou řešeny bloky témat týkající se: vozového parku, časových konsekvencí plánování silničních nákladních přeprav, ekologických konsekvencí provozu silničních vozidel a v neposlední řadě problematiky provádění ložných operací, zajišťování (fixace) nákladu na silničních vozidlech a přepravu různých druhů nákladu. Posledně jmenované téma se detailně orientuje na přepravy nebezpečných věcí a přepravu potravin podléhajících rychlé zkáze.

Publikace je dostupná, a zdarma ke stažení, v elektronické podobě zde.

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava)

Autoři: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. James Huňak, doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2469-6
Rozsah: 83 stran
Zaměření: Skripta Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava) byla sepsána především jako doplnění a aktualizace, resp. jako částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury k předmětům, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Jde především o literaturu pro předměty vyučované v rámci vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací. Jako doporučená literatura však předkládaná skripta slouží i pro další kurzy, jejichž výuky zajišťuje katedra logistiky FPH VŠE v Praze.

Publikace je dostupná, a zdarma ke stažení, v elektronické podobě zde.

City logistika

Autoři: Ing. Michal Mervart, Ph.D., Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2021
ISBN: 978-80-7676-213-8
Rozsah: 116 stran
Zaměření: Publikace se zabývá komplexním pojetím city logistiky, jak v klasickém smyslu nákladní dopravy ve městech, tak v rozšíření na segment osobní dopravy. Je v ní věnována pozornost motivaci k využívání city logistiky a dále se zabývá klíčovými postupy a metodami používanými v obou segmentech včetně vzájemných vazeb. Součástí je také vazba city logistiky na problematiku alternativních pohonů a enviromentální aspekt obecně.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky

Autoři: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D., Ing. Petr Jirsák, Ph.D., Ing. Marek Vinš, Ph.D.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2431-3
Rozsah: 111 stran
Zaměření: Publikace Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky byla sepsána jako doplnění, aktualizace nebo částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury předmětů jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Jedná se především o předměty vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací (ELA). Tematický se publikace zaměřuje na problémové okruhy železniční nákladní přepravy, infrastrukturální a supra strukturální předpoklady poskytování přepravních služeb, udržitelnost v dopravě, alternativní pohony nákladních automobile a specifikaci logistických objektů s ohledem na jejich úlohu v současné logistice.

Publikace je dostupná, a zdarma ke stažení, v elektronické formě zde.

Železniční atraktivity v cestovním ruchu

Autor: Ing. Michal Mervart, Ph.D.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2417-7
Rozsah: 104 stran
Zaměření: Publikace se zabývá významnými železničními atraktivitami cestovního ruchu v České republice, sousedních zemích a dalších zemích Evropy významných z pohledu atraktivit železniční dopravy. Atraktivity jsou členěny dle klíčových parametrů či segmentů železniční dopravy, které jsou představeny v úvodní části. Každá vybraná atraktivita je popsána z pohledu geografické polohy, dostupnosti, prvku atraktivnosti, současného provozu i historie, která má na současnost i atraktivnost často významný vliv.

Publikace je dostupná v elektronické formě zde.

Úmluva CMR (č. 11/1975 Sb.) – Praktický komentář

Autoři: Václav Roubal, Radek Novák
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2020
ISBN: 978-80-7598-888-1
Rozsah: 176 stran
Zaměření: Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. s.). Ustanovení Úmluvy jsou pro smluvní strany mezinárodní přepravní smlouvy v silniční nákladní přepravě závazná (kogentní), jejich výklad však může v praxi přinášet potíže. Komentář, který přináší tato kniha, identifikuje nejčastější sporné situace vznikající v praxi mezi odesílatelem, dopravcem a příjemcem, nabízí jejich konkrétní řešení, ale přitom také nabádá zúčastněné strany, aby dbaly své obecné preventivní povinnosti, a tak předem bránily vzniku škody. Díky hutnému, ale srozumitelnému výkladu knihu ocení nejen právní odborníci, ale především zaměstnanci dopravních, logistických, zasílatelských a také exportních či importních firem, kteří denně s ustanoveními Úmluvy CMR přicházejí v praxi do styku.

Mezinárodní přepravní doklady

Autoři: Bohumil Poláček, Radek Novák
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2020
ISBN: 978-80-7598-639-9
Rozsah: 124 stran
Zaměření: Publikace Mezinárodní přepravní doklady (vydaná počátkem tohoto roku u nakladatelství Wolters Kluwer) systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů). V této knize je pojednáno pouze o přepravních listinách. O doprovodných dokladech (např. celních dokladech, dokladech o pojištění, doprovodných dopravních dokladech, zasílatelských dokladech apod.) zde pojednáno není. Výjimku tvoří pouze zmínka o tzv. House konosamentu a o Neutrálním leteckém nákladním listu – oba doklady mají v praxi zásadní význam (blíže dále v textu). Publikace se věnuje nejen samotným mezinárodním přepravním dokumentům, ale v příslušném kontextu pojednává také o souvisejících pasážích mezinárodních úmluv, unijních předpisech, eventuálně i o vnitrostátní legislativě, které zachycující jednotlivé přepravní listiny. V jednotlivých částech publikace jsou uváděny nejen konkrétní odvolávky na právní rámec, ve kterém se konkrétní pojednání o jednotlivých mezinárodních přepravních dokladech vyskytuje, ale jsou zde uváděny i komentáře na konkrétní používání jednotlivých listin v praxi. Tato kniha obsahuje detailní popis nejvýznamnějších mezinárodních přepravních dokladů, a to jak nákladních listů, tak i náložných listů (konosamentů). V přílohách jsou pak uvedeny příklady v praxi používaných mezinárodních přepravních dokladů. V některých případech jsou zde uvedeny i příklady těchto dokladů, které jsou konkrétně vyplněné.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.

Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci
a řízení

Autor: Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2019
ISBN: 978-80-7598-415-9
Rozsah: 136 stran
Zaměření: V nakladatelství Wolters Kluwer ČR právě vyšla publikace Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení. Její autor, Petr Kolář z katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, v ní vychází z řady výzkumných poznatků pro oblast logistiky, dopravy a managementu, tak i ze zkušenosti v podnikové praxi v rámci segmentu nadnárodních korporací i malého a středního podnikání.  Obsah a výstupy jednotlivých kapitol lze ze strany čtenářů (studenti a manažeři z podnikové praxe) využít pro praktické pochopení řady souvislostí a jevů na trhu intermodální přepravy. S ohledem na fungování trhu intermodální přepravy autor zdůrazňuje úhel pohledu dopravců a zasílatelů.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Radek Novák a kol.
Nakladatelství: C.H. Beck
Datum vydání: 2018
ISBN: 978-80-7400-041-6
Rozsah: 392 stran
Zaměření: Odborná publikace svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Publikace je zaměřena především na všestranné potřeby praxe. K té se dnes váže i zvládnutí nemalého penza nejrůznějších odborných, ale i teoretických znalostí, které čtenář v publikaci nalezne. Řada problémových okruhů se týká nejen mezinárodní silniční přepravy (dopravy) nákladní, ale i přepravy vnitrostátní a v některých případech i přepravy osobní. Velká pozornost je věnována například infrastrukturním a suprastrukturním předpokladům, intermodální přepravě, odpovědnosti dopravce, ale také právní úpravě podnikání v dopravě, dohodám o mezinárodní silniční dopravě a přepravě či práci řidičů v nákladní dopravě. Součástí textu jsou také přílohy, které obsahují například Eurolicenci pro mezinárodní silniční nákladní přepravu, Mnohostranné měsíční a roční povolení CEMT, Karnet TIR či Incoterms 2010. 

Osobní doprava

Autor: doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Veronika Červinská, DiS., Ing. Michal Mervart, Ph.D.,
Ing. James Huňak, Ing. Lukáš Svoboda
Nakladatelství: C.H.Beck, s.r.o.
ISBN: 978-80-7400-681-4
Počet stran: 240
Formát: A5
Vydáno: 2017
Zaměření: Publikace je určena jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků, užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších odborných škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy, ale také těm absolventům škol, jejichž dřívější studium tyto otázky neobsahovalo buď vůbec, anebo v podobě dnes již neaktuální. Kniha svým zaměřením zrcadlově doplňuje knihu „Nákladní doprava a zasílatelství“.

Nový pohled na kulturu. Logistika kultury

Autor: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: Academia
Datum vydání: 2017
ISBN: 978-80-200-2730-6
Rozsah: 448 stran
Zaměření: Kniha předává nové poznatky o možnostech ovlivňování participace obyvatel na kulturních aktivitách podnikatelům v kultuře, managementům kulturních institucí, politikům a odborným pracovníkům státní, krajské a městské správy, kteří se zabývají rozvojem kultury. Z pozic několika vědních disciplín analyzuje vývoj vnějšího formativního rámce a předpokladů participace na kulturních aktivitách, zabývá se disponibilitou, atraktivitou a dostupností kulturních cílů, upozorňuje na dosud málo využívané aplikační možnosti logistiky, analyzuje vztahy návštěvnosti kulturních cílů a lidnatosti, životní úrovně a cestovního ruchu v krajích České republiky.

Strategie a zdroje SCM

Autoři: Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.; Ing. Petr Jirsák, Ph.D.; Ing. Martin Staněk
Nakladatelství: C. H. Beck
Datum vydání: 2016
ISBN: 978-80-7400-639-5
Rozsah: 272 stran
Zaměření: Publikace se zaměřuje na současné strategie SCM a na vybrané zdroje užívané k jejich naplnění. Pozornost je věnována roli SCM a jednotlivým strategiím jako významný nástroj konkurenční výhody v kontextu tržních změn. Pozornost je dále věnována logistickým službám v návaznosti na SCM strategie. Oblast strategie je doplněna o vybrané zdroje a technickou základnu – infrastrukturu SCM, dopravní prostředky, manipulační a přepravní jednotky (potažmo přepravní prostředky využívané v systémech intermodální přepravy). Poslední kapitolu pak tvoří problematika softwarové podpory v silniční nákladní dopravě, jakožto důležitého subsystému dopravy i SCM jako celku, která je zpracována na základě případové studie podniku RAALTRANS.

Námořní nákladní přeprava

Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Nakladatelství: C.H.Beck, s.r.o.
Datum vydání: 2015
ISBN: 978-80-7400-601-2
Rozsah: 296 stran
Zaměření: Hlavním tématem odborné publikace je komplexní řešení všech relevantních problémových okruhů týkajících se námořní nákladní přepravy. Publikace se zaměřuje na problematiku procesů fungujících při poskytování přepravních služeb na námořně-přepravním trhu. Snaží se nejen o charakteristiku principů, na nichž námořní nákladní přeprava funguje, ale také o poznání a využití faktorů, jež určují změny trhu, na kterém se realizují konkrétní přepravní služby námořního trhu.

Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství

MKDZ2Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. a kol.
Nakladatelství: C.H.Beck, s.r.o.
Datum vydání: 2014
ISBN: 978-80-7400-514-5
Rozsah: 320 stran
Zaměření: Publikace obsahuje nejnovější odborné a vědecké poznatky týkající se jednoho z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží postihnout relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezinárodní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy) a související problematiky zasílatelství. Obsahově je monografie zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale podrobně řeší také právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku právního a zejména pak smluvního zabezpečení mezinárodní kamionové dopravy.

Logistika pro ekonomy vstupní logistika

Autor: Ing. Petr Jirsák, Ph.D., Ing. Michal Mervart, Ph.D., Ing. Marek Vinš, Ph.D.
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2012
ISBN: 978-80-7357-958-6
Rozsah:264 stran
Zaměření: Kniha je zaměřena na proces zajištění optimálního množství materiálu v logistickém řetězci a je v ní uvedena do vztahu strategická, procesní, technologická a metodická stránka spojená se zajišťováním materiálu. V publikaci jsou tímto způsobem komplexně rozpracovány především oblasti předpovídání a plánování poptávky, nákup, plánování a řízení materiálu a rovněž role outsourcingu a konceptu štíhlé logistiky. Kniha je určena pro čtenáře ať už z podnikové praxe, nebo z akademické sféry, kteří se chtějí detailně seznámit se způsoby, jak dosáhnout požadované disponibility materiálu v podniku a jeho logistickém řetězci ve všech relevantních souvislostech.

Přepravní, zasílatelské a logistické služby

Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., prof. Ing. Petr Pernica, CSc., Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, MBA
Nakladatelství:
Wolters Kluwer
Datum vydání: 
2011
ISBN:978-80-7357-735-3
Formát:
A5
Rozsah: 408 stran
Zaměření: 
Ústředním předmětem této knihy jsou přepravní, zasílatelské a logistické služby, a to od jejich teoretického vymezení až po jejich charakteristiku a aplikovaný rozbor souvisejících problémových okruhů v jejich jednotlivých segmentech. Publikace definuje podnikatelské subjekty – dopravce, operátory, zasílatele a poskytovatele logistických služeb na úrovních 3PL a 4PL, působící na trhu těchto služeb, specializované poskytovatele v segmentu kurýrních, expresních a balíkových služeb. Ukazuje, jak je pro praktické řízení procesů poskytování těchto služeb nezbytné nejen pochopení samotných principů, na nichž tyto služby fungují, ale rovněž poznání a aktivní využití ovlivňujících faktorů.

Arts Logistics

Autor: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: Oeconomica
Datum vydání: 2008
ISBN: 978-80-245-1412-3
Formát: Rozsah: 425 stran
Zaměření: Unikátní odborná monografie uvádějící do netradičních aplikačních možností logistiky ve sféře kultury. Vysvětluje výchozí pojetí logistiky, jež je k těmto aplikacím vhodné, zabývá se aktuálním vnějším formativním rámcem logistiky, shrnuje a zobecňuje poznatky z vývoje logistiky v tradičních aplikačních oblastech. Na základě systémového pojetí dává návod k řešení logistických problémů organizací působících ve sféře kultury.

Obsah (ve formátu pdf – 114 KB)

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Autor: Ing. Josef Zurynek, doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc., Ing. Michal Mervart, Ph.D.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 978-80-7357-335-5
Počet stran: 280
Formát: A5
Vydáno: 2008
Zaměření: Publikace určená ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na dopravní procesy, které jsou nezbytnou součástí průmyslu cestovního ruchu. Obsahuje přehledný výklad teorie dopravního sektoru i praktické informace k jednotlivým druhům dopravy a jejich využití v cestovním ruchu, informace o vývoji jednotlivých odvětví, o infrastruktuře, používaných dopravních prostředcích, dopravních ceninách a systémech jejich prodeje.

Osobní přeprava

DOPAutor: doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 978-80-7357-266-2
Počet stran: 352
Formát: A5
Vydáno: 2007
Zaměření: Publikace je určena jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků, užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších odborných škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy, ale také těm absolventům škol, jejichž dřívější studium tyto otázky neobsahovalo buď vůbec, anebo v podobě dnes již neaktuální. Kniha svým zaměřením zrcadlově doplňuje knihu „Nákladní doprava a zasílatelství“.

Nákladní doprava a zasílatelství

Autoři: doc. Ing. Lubomír Zelený,  doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 80-7357-086-6
Počet stran: 432
Formát: A5
Vydáno: Praha / 2005
Zaměření: Publikace je určena všem zájemcům o nákladní dopravu a zasílatelství, především odborníkům a manažérům dopravních a zasílatelských podniků a podniků provozujících dopravu, ale také studentům vysokých škol s dopravním nebo ekonomických zaměřením, učitelům střednich škol.

Logistika pro 21.století (Supply Chain Management), 3 díly

136432Autor: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Nakladatelství: Radix, s. r. o.
ISBN: 80-86031-59-4
Počet stran: 1718
Formát: B5
Vydáno: Praha / 2004
Zaměření: Publikace je určena studentům vysokých škol se zaměřením na logistiku, podnikový management a řídícím pracovníkům z podniku i centrální sféry. Vysvětluje pojem logistika, postavení ve 21. století, teoretické základy logistiky, podrobně popisuje praxi logistiky v závěru 20. století a začátku 21. století. Dává metodický návod k tvorbě a reengineeringu logistického systému. Zabývá se outsourcingem logistiky, eurologistikou a globální logistikou, city logistikou, vztahy logistiky a životního prostředí. Samostatná kapitola je věnována logistice v České republice.

Mezinárodní kamionová doprava plus

publ3Autor: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Nakladatelství: ASPI, a.s.
ISBN: 80-86395-53-7
Počet stran: 262
Formát: A5
Vydáno: Praha / 2003
Zaměření: Kniha seznamuje čtenáře s problémovými okruhy, vztahy, vazbami a normami týkajícími se mezinárodní kamionové dopravy. Obsahuje přehled o poplatcích a daních, přehled mezinárodních institucí, vysvětluje problematiku podnikání, objasňuje otázky zahraničních vstupních povolení.