Výzkumné zaměření

Výzkumné projekty řešitelů z katedry logistiky byly a jsou určeny realizátorům především z oblasti státní správy a podnikové sféry, například:

 • Výběr a rozpracování logistických technologií, založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR. Hlavní řešitel prof. Ing. Svoboda, CSc. (DF ČVUT Praha), spoluřešení. SBP Praha. Pro MD ČR, víceletý výzkum.
 • Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR. Grantový projekt GA ČR.
 • Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. Hlavní řešitelka prof. Ing. Kislingerová, CSc. (KPE FPH VŠE v Praze), spoluřešení. VZ MŠMT ČR, víceletý výzkum.
 • E- business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití. Grantový projekt IGA VŠE v Praze.
 • Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice. Grantový projekt IGA VŠE v Praze.
 • Analýza nových požadavků na logistické řetězce v podmínkách elektronického obchodu a možnosti jejich zajištění. Grantový projekt IGA FPH VŠE v Praze.
 • Modelling of Supply Chain Alignment. Hlavní řešitelé UNSW a UoW, Austrálie, spoluřešení.
 • Bezpečná a ekonomická doprava. Spoluřešení. Pro MD ČR.
 • Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy. Spoluřešení. Pro MD ČR.
 • Silniční přepravní řád. Spoluřešení s Českou společností pro dopravní právo. Pro MD ČR.
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. Hlavní řešitel prof. Petr Dostál, MA., Ph.D. Spoluřešení.  Ministerstvo kultury ČR, NAKI.
 • Štíhlý logistický systém a měření jeho výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu. Grantový projekt IGA VŠE v Praze.
 • Vliv rozvoje silniční infrastruktury na kvalitu a možnosti rozvoje evropských kontejnerových terminálů. Grantový projekt IGA VŠE v Praze.

Obhájené doktorské disertační práce k tematům:

 • Logistika v osobní dopravě
 • Logistics and intercultural management
 • Integrované přístupy logistického managementu jako součást
  strategického řízení firem v globální ekonomice
 • Distribuce v potravinářských řetězcích
 • Zavádění logistiky zahrnující nové poznatky managementu a její aplikace ve stavebnictví
 • E-logistika a české podniky
 • Vliv změny distribuční jednotky na logistické procesy a náklady
 • City logistika a simulace v city logistice
 • Specifika outsourcingu logistických služeb
 • Organizačně – procesní neefektivnosti v intermodální přepravě a jejich eliminace s důrazem na obor námořní dopravy
 • Stabilizace trhu námořní kontejnerové přepravy v kontextu České republiky
 • Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století