Projekty

Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility

Členové katedry logistiky v současnosti řeší významný projekt se zaměřením na e-commerce a city logistiku, a to ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, a dále s Ministerstvem dopravy ČR a městem Pardubice jako aplikačními garanty. Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Doprava 2020+.

Cílem projektu probíhajícího v letech 2020 až 2023 je vypracování metodiky pro aplikaci jednotlivých prvků smart city logistiky včetně řešení doručení zboží v rámci poslední míle ve vztahu k rozvoji e-commerce s využitím městského konsolidačního centra (Urban Consolidation Centre, UCC). Dílčím cílem je vytvoření softwarového nástroje pro podporu zavádění a následného využívání této metodiky. Tento software zpřístupní městům nástroj, kdy bude umožněna facilitace výběru modelů proveditelného návrhu a provozování UCC s návazným doručením zboží v rámci poslední míle při využívání environmentálně šetrných dopravních prostředků a při možnosti aplikace specifického byznys modelu jako je např. sdílená ekonomika.

 

Projekt smluvního výzkumu: studie využití blockchainu v ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. k ověřování původu zboží

Výstupem projektu řešeného v roce 2021 byla analýza logistických procesů, včetně distribuce zboží, a s tím souvisejících vazeb a dokumentace. Hlavním cílem projektu bylo komplexní shrnutí možností využití technologie blockchain v návaznosti na aktuální stav procesního a technického řešení v rámci společnosti při akcentaci programu Operation Clean Sweep (OCS).

 

Výzkumný projekt pro ORLEN Unipetrol RPA

Od listopadu 2017 řeší členové Katedry logistiky v rámci smluvního výzkumu projekt pro ORLEN Unipetrol RPA. Jedná se několika etapový projekt pod souhrnným názvem „Petrochemical Logistics – Intermodal Distribution Network for Polyolefins – The Study Phase“ v rámci kterého katedra vyvíjí koncept intermodální distribuce polyolefinů. Koncept obsahuje právní, procesní, organizační i technickou stránku. Tento projekt patří k nejvýznamnějším projektům smluvního výzkumu na FPH.

Více o firmě ORLEN Unipetrol

 

Metodika pro oblast city logistiky a udržitelné městské mobility

Členové katedry logistiky realizovali v roce 2018 spolu s Centrem digitální transformace Institutu managementu VŠE projekt pro Ministerstvo dopravy ČR a Úřad vlády ČR s názvem „Studie připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření metodiky hodnocení připravenosti city logistiky ve městech v ČR na růst objemů kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb. Hlavní cíl byl plánován k naplnění prostřednictvím dvou specifických cílů: 1) Analýza současných nejlepších praktik v oblasti KEB služeb a SC projektů v rámci city logistiky z evropských měst různé velikosti podle počtu obyvatel. 2) Definování pozice KEB služeb v rámci city logistiky z makro i mikro pohledu.

Tuto metodiku pro oblast city logistiky a udržitelné městské mobility MD ČR koncem roku 2019 uznalo jako certifikovanou metodiku, více zde.

 

Inteligentní systém pro odpadové hospodářství v rámci Smart City

Členové katedry logistiky spolupracují v rámci Centra digitální transformace Institutu managementu VŠE na projektu s názvem „Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci Smart City“, společně s hlavním řešitelem společností Etnetera AppSatori s.r.o.

Cílem projektu je zlepšení IT řešení podporující odpadové hospodářství prostřednictvím IoT. Tvořený inovovaný software umožní nabídnout zcela nové služby v oblasti odpadového hospodářství s dopadem na zvýšení efektivity a na ekologii a kvalitu služeb pro obyvatele. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Technologické agentury České republiky. Realizace projektu v letech 2019-2020.

 

Odkazy:

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice: https://dfjp.upce.cz/

Etenetera: https://www.etnetera.cz

Appsatori: https://www.appsatori.eu/

Ministerstvo dopravy ČR: https://www.mdcr.cz

Technologická agentura České republiky: http://www.tacr.cz

Unipetrol RPA: https://www.unipetrolrpa.cz

Úřad vlády ČR: https://www.vlada.cz