Vedlejší specializace

Katedra logistiky (KLOG) Fakulty podnikohospodářské VŠE  je oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Certifikát ECBL osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými evropskými standardy.

Součástí  vedlejší specializace 3LT jsou i pravidelné exkurze do provozu s odbornými přednáškami firemních partnerů – více o exkurzích zde.

Absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mohou díky plné kompatibilitě tohoto studijního programu získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. O vystavení certifikátu (který má platnost pět let a lze jej prodloužit) mohou absolventi požádat prostřednictvím KLOG Evropskou logistickou asociaci. S držením certifikátu je spojeno i možné používání příslušného titulu.

 

Garant

doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., katedra logistiky

Charakteristika

Vedlejší specializace je zaměřena na strategii logistických systémů, jejich tvorbu a reengineering, supply chain management, mezinárodní přepravu a zasílatelství, včetně přepravních podmínek, transevropských dopravních sítí, dopravní politiky EU, komplementárních služeb, celní problematiky, otázek smluv ad. Podložena programem zpracovaným ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností.

Absolventi se uplatňují v logistických útvarech průmyslových a obchodních podniků, u dopravců, operátorů, zasílatelů a poskytovatelů logistických služeb, ad. Kvalita jejich připravenosti je ovlivněna spoluprací vyučujících se širokým okruhem podniků a profesních asociací. Studium je orientováno k získání certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) a je obsahově kompatibilní s manažerským vzdělávacím programem Mezinárodní asociace zasílatelských svazů (FIATA) a vzdělávacím programem IRU Academy Mezinárodní silniční unie. Je podloženo kvalitními knižními publikacemi vyučujících, oceněnými v soutěžích a velmi kladně hodnocenými v zahraničí i v ČR.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace

Nejsou stanoveny.
Doporučuje se absolvování předmětu 3LG 211 Logistika, není však podmínkou.

Kapacita na semestr

60 studentů.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 30 kreditů

Ident Název předmětu EC h Ukončení
3LG526*  Logistické systémy 6 4 zkouška
3LG522*  Supply Chain Management 6 4 zkouška
3LG527*  Mezinárodní přeprava a zasílatelství 12 8 zkouška
3LG528**  Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

** předměty s možnou vazbou na diplomovou práci