Katedra logistiky nadále držitelem mezinárodní odborné akreditace cELog Evropské logistické asociace pro výuku své vedlejší specializace

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze je i nadále držitelem mezinárodní odborné akreditace své výuky vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství podle mezinárodních odborných pravidel cELog Evropské logistické asociace

Na základě úspěšného ukončení komplexního reakreditačního procesu je katedra i nadále oprávněna absolventům své vedlejší specializaci 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství udělovat s platností až do roku 2024 certifikáty Evropské logistické asociace (ELA) cELogCertifikát ECBL osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými evropskými odbornými standardy.

Držiteli této mezinárodní profesní akreditace je méně než třicet programů pro odbornou oblast logistiky/supply chain managementu na univerzitách dnes už nejen v Evropě. Katedra logistiky FPH VŠE v Praze je jedním ze dvou pracovišť veřejných vysokých škol v ČR, která mohou tyto certifikáty udělovat. Co se týká VŠE v Praze, jde o jednu ze dvou jejich mezinárodních profesně-kvalifikačních certifikací studijních programů.

Úspěšní absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mohou díky plné kompatibilitě tohoto studijního programu získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. O vystavení certifikátu (který má platnost pět let a lze jej prodloužit) mohou absolventi požádat prostřednictvím katedry logistiky Evropskou logistickou asociaci. S držením certifikátu je spojeno i možné používání příslušného titulu.

Certifikát cElog absolventům osvědčuje příslušné odborné, mezinárodně uznané vzdělání a samo sebou mj. může také pomoci při hledání zaměstnání nejen v Evropě, ale i některých dalších mimoevropských státech. Z hlediska zaměstnavatelů certifikát garantuje příslušné odborné znalosti nejen přímo v logistice, ale např. i v oblasti přepravy a zasílatelství, nákupu, resp. logistických obchodních operacích apod.

Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je volitelnou specializací na magisterském stupni studijního programu Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze, je vytvořena jako odborný, profesně zaměřený vzdělávací program, na jehož výuce se podílí řada odborníků z logistických, dopravních, zasílatelských a dalších firem. Na tomto programu významně participují smluvní firemní partneři katedry logistiky. Každoročně tento program absolvuje zhruba čtyřicet studentů. Historicky se slavnostní předávání certifikátu absolventům vedlejší specializace, kteří splnili náročná kritéria k jeho získání, realizuje nejen za přítomnosti vedení České logistické asociace ČLA, ale i za přítomnosti rektorky VŠE a děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Katedra logistiky nadále držitelem mezinárodní odborné akreditace cELog Evropské logistické asociace pro výuku své vedlejší specializace